ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร์พาณิชย์และสำนักงาน

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯลฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เยาวชนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ดูข่าวทั้งหมด...