ข้อมูลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2562

ข้อมูลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

 

ที่ รวมแต่ละอำเภอ ทั้ง  หมด อำเภอ ตำบล จัดตั้ง
      พ.ศ.
01 1 1 กุดข้าวปุ้น กาบิน 2547
2 2 กุดข้าวปุ้น โนนสวาง 2548
3 3 กุดข้าวปุ้น แก่งเค็ง 2549
4 4 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น 2551
5 5 กุดข้าวปุ้น เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น 2554
6 6 กุดข้าวปุ้น หนองทันน้ำ 2554
02 1 7 เขมราฐ เขมราฐ 2547
2 8 เขมราฐ ขามป้อม 2548
3 9 เขมราฐ นาแวง 2549
5 10 เขมราฐ เทศบาลตำบลหนองผือ 2553
6 11 เขมราฐ หนองนกทา 2553
7 12 เขมราฐ แก้งเหนือ 2554
8 13 เขมราฐ เจียด 2554
9 14 เขมราฐ ทต.หัวนา 2554
03 1 15 เขื่องใน เขื่องใน 2547
2 16 เขื่องใน ท่าไห 2548
3 17 เขื่องใน บ้านไทย 2548
4 18 เขื่องใน หนองเหล่า 2549
5 19 เขื่องใน ชีทวน 2550
6 20 เขื่องใน ทต.เขื่องใน 2551
7 21 เขื่องใน กลางใหญ่ 2554
8 22 เขื่องใน ก่อเอ้ 2554
9 23 เขื่องใน ค้อทอง 2554
10 24 เขื่องใน นาคำใหญ่ 2554
11 25 เขื่องใน โนนรัง 2554
12 26 เขื่องใน ยางขี้นก 2554
13 27 เขื่องใน ศรีสุข 2554
14 28 เขื่องใน สร้างถ่อ 2554
15 29 เขื่องใน หัวดอน 2554
04 1 30 โขงเจียม หนองแสงใหญ่ 2547
2 31 โขงเจียม นาโพธิ์กลาง 2548
3 32 โขงเจียม ห้วยไผ่ 2551
4 33 โขงเจียม ห้วยยาง 2553
05 1 34 ดอนมดแดง ดอนมดแดง 2547
2 35 ดอนมดแดง คำไฮใหญ่ 2548
3 36 ดอนมดแดง ท่าเมือง 2549
4 37 ดอนมดแดง เหล่าแดง 2553
07 1 38 เดชอุดม เมืองเดช 2547
2 39 เดชอุดม กุดประทาย 2548
3 40 เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี 2549
4 41 เดชอุดม เทศบาลตำบลบัวงาม 2550
5 42 เดชอุดม ทุ่งเทิง 2551
6 43 เดชอุดม นากระแซง 2551
7 44 เดชอุดม โนนสมบูรณ์ 2551
8 45 เดชอุดม ทต.นาส่วง 2554
9 46 เดชอุดม นาส่วง 2554
10 47 เดชอุดม ป่าโมง 2554
08 1 48 ตระการพืชผล เซเป็ด 2547
2 49 ตระการพืชผล เป้า 2548
3 50 ตระการพืชผล กุดยาลวน 2549
4 51 ตระการพืชผล เกษม 2549
5 52 ตระการพืชผล กุศกร 2550
6 53 ตระการพืชผล ตระการ 2550
7 54 ตระการพืชผล ท่าหลวง 2550
8 55 ตระการพืชผล คอนสาย 2551
9 56 ตระการพืชผล นาพิน 2551
10 57 ตระการพืชผล นาสะไม 2551
11 58 ตระการพืชผล บ้านแดง 2551
12 59 ตระการพืชผล หนองเต่า 2551
13 60 ตระการพืชผล กระเดียน 2553
14 61 ตระการพืชผล โคกจาน 2553
15 62 ตระการพืชผล ถ้ำแข้ 2553
16 63 ตระการพืชผล ขามเปี้ย 2554
17 64 ตระการพืชผล คำเจริญ 2554
18 65 ตระการพืชผล ท่าหลวง 2554
19 66 ตระการพืชผล โนนกุง 2554
20 67 ตระการพืชผล สะพือ 2554
21 68 ตระการพืชผล ห้วยฝ้ายพัฒนา 2554
22 69 ตระการพืชผล ไหล่ทุ่ง 2554
09 1 70 ตาลสุม จิกเทิง 2547
2 71 ตาลสุม หนองกุง 2549
3 72 ตาลสุม เทศบาลตำบลตาลสุม 2551
10 1 73 ทุ่งศรีอุดม นาเกษม 2547
2 74 ทุ่งศรีอุดม หนองอ้ม 2548
3 75 ทุ่งศรีอุดม กุดเรือ 2549
4 76 ทุ่งศรีอุดม โคกชำแระ 2553
5 77 ทุ่งศรีอุดม นาห่อม 2553
11 1 78 นาจะหลวย นาจะหลวย 2547
2 79 นาจะหลวย บ้านตูม 2548
3 80 นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ 2549
4 81 นาจะหลวย พรสวรรค์ 2554
5 82 นาจะหลวย โสกแสง 2554
12 1 83 นาตาล นาตาล 2547
2 84 นาตาล กองโพน 2548
3 85 นาตาล พะลาน 2551
4 86 นาตาล พังเคน 2554
13 1 87 นาเยีย นาเยีย 2547
2 88 นาเยีย นาเรือง 2548
3 89 นาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย 2549
4 90 นาเยีย นาดี 2549
14 1 91 น้ำขุ่น โคกสะอาด 2547
2 92 น้ำขุ่น ขี้เหล็ก 2548
3 93 น้ำขุ่น ไพบูลย์ 2549
4 94 น้ำขุ่น ตาเกา 2550
15 1 95 น้ำยืน บุเปือย 2547
2 96 น้ำยืน ยางใหญ่ 2548
3 97 น้ำยืน เก่าขาม 2549
4 98 น้ำยืน สีวิเชียร 2549
5 99 น้ำยืน โซง 2550
6 100 น้ำยืน โดมประดิษฐ์ 2551
7 101 น้ำยืน ทต.น้ำยืน 2554
16 1 102 บุณฑริก โนนคล้อ 2547
2 103 บุณฑริก บ้านแมด 2548
3 104 บุณฑริก บัวงาม 2549
4 105 บุณฑริก หนองสะโน 2551
5 106 บุณฑริก ทต.คอแลน 2553
6 107 บุณฑริก ทต.บัวงาม 2553
7 108 บุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก 2553
8 109 บุณฑริก นาโพธิ์ 2554
9 110 บุณฑริก ห้วยข่า 2554
17 1 111 พิบูลมังสาหาร กุดชมภู 2547
2 112 พิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 2549
3 113 พิบูลมังสาหาร อ่างศิลา 2549
4 114 พิบูลมังสาหาร ดอนจิก 2550
5 115 พิบูลมังสาหาร โนนกลาง 2550
6 116 พิบูลมังสาหาร นาโพธิ์ 2553
7 117 พิบูลมังสาหาร บ้านแขม 2553
8 118 พิบูลมังสาหาร ระเว 2553
9 119 พิบูลมังสาหาร ทรายมูล 2554
10 120 พิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี 2554
11 121 พิบูลมังสาหาร โนนกาหลง 2554
12 122 พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ 2554
13 123 พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี 2554
18 1 124 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 2547
2 125 โพธิ์ไทร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 2553
3 126 โพธิ์ไทร สารภี 2553
4 127 โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 2554
19 1 128 ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม 2547
2 129 ม่วงสามสิบ โพนแพง 2548
3 130 ม่วงสามสิบ หนองฮาง 2549
4 131 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ 2551
5 132 ม่วงสามสิบ นาเลิง 2553
6 133 ม่วงสามสิบ หนองเมือง 2553
7 134 ม่วงสามสิบ ทต.ม่วงสามสิบ 2554
8 135 ม่วงสามสิบ นาเลิน 2554
9 136 ม่วงสามสิบ หนองช้างใหญ่ 2554
10 137 ม่วงสามสิบ หนองเหล่า 2554
20 1 138 เมือง ปทุม 2547
2 139 เมือง ปะอาว 2548
3 140 เมือง กุดลาด 2549
4 141 เมือง ขี้เหล็ก 2551
5 142 เมือง หนองขอน 2551
6 143 เมือง กระโสบ 2553
7 144 เมือง แจระแม 2553
8 145 เมือง เทศบาลตำบลขามใหญ่ 2553
9 146 เมือง หัวเรือ 2553
21 1 147 วารินชำราบ เทศบาลตำบลคำขวาง 2547
2 148 วารินชำราบ คำน้ำแซบ 2548
3 149 วารินชำราบ บุ่งไหม 2549
4 150 วารินชำราบ ทต.ห้วยขะยุง 2553
5 151 วารินชำราบ ธาตุ 2553
6 152 วารินชำราบ โนนผึ้ง 2553
7 153 วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ 2553
8 154 วารินชำราบ เมืองศรีไค 2553
9 155 วารินชำราบ สระสมิง 2553
10 156 วารินชำราบ คูเมือง 2554
11 157 วารินชำราบ ห้วยขะยุง 2554
22 1 158 ศรีเมืองใหม่ ลาดควาย 2547
2 159 ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก 2548
3 160 ศรีเมืองใหม่ วาริน 2549
4 161 ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ 2551
5 162 ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ 2553
6 163 ศรีเมืองใหม่ นาเลิน 2554
7 164 ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง 2554
23 1 165 สว่างวีระวงศ์ สว่าง 2547
2 166 สว่างวีระวงศ์ บุ่งมะแลง 2548
3 167 สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง 2549
24 1 168 สำโรง เทศบาลตำบลสำโรง 2547
2 169 สำโรง ขามป้อม 2550
3 170 สำโรง ค้อน้อย 2553
1 171 สิรินธร ช่องเม็ก 2547
2 172 สิรินธร นิคมลำโดมน้อย 2548
3 173 สิรินธร ฝางคำ 2554
25 1 174 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 2547
2 175 เหล่าเสือโก้ก หนองบก 2548
3 176 เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง 2549