ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561

ลำดับ

อำเภอ

จำนวน

หน่วยนับ

 

 

ลำดับ

อำเภอ

จำนวน

หน่วยรับ

1 กุดข้าวปุ้น 8 ราย 14 นาเยีย ราย
2 เขมราฐ 30 ราย 15 บุณฑริก 97 ราย
3 เขื่องใน 259 ราย 16 พิบูลมังสาหาร 24 ราย
4 โขงเจียม 7 ราย 17 โพธิ์ไทร 5 ราย
5 ดอนมดแดง 8 ราย 18 เมืองอุบลราชธานี 196 ราย
6 เดชอุดม 51 ราย 19 ม่วงสามสิบ 51 ราย
7 ตระการพืชผล 69 ราย 20 วารินชำราบ 233 ราย
8 ตาลสุม 9 ราย 21 ศรีเมืองใหม่ 8 ราย
9 ทุ่งศรีอุดม 5 ราย 22 สว่างวีระวงศ์ 8 ราย
10 นาจะหลวย 11 ราย 23 สำโรง 39 ราย
11 นาตาล 4 ราย 24 สิรินธร 4 ราย
12 น้ำขุ่น 7 ราย 25 เหล่าเสือโก้ก 6 ราย
13 น้ำยืน 8 ราย

 

ที่มา : กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี