ข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

     

                  :: ข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ::

                                                     

                                                         จังหวัดอุบลราชธานี มีสภาเด็กทั้งหมด 25 อำเภอ 238 อปท. ครบทุกตำบล