ข้อมูลชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 67 แห่ง ดังนี้

ที่ ชื่อองค์กร/กลุ่ม/ชมรม/สมาคม
1 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
2 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
3 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
4 สมาคมคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
5 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการอำเภอพิบูลมังสาหาร
6 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการจังหวัดอุบลราชธานี  (อสป.)
7 มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส  (อสป.)
8 สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุบลราชธานี
9 สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอเขื่องใน
10 สมาคมคนพิการ   098-5908506 จังหวัดอุบลราชธานี
11 ชมรมเอื้ออาทรพัฒนาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
12 ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี  (อสป.)
13 สมาคมคนพิการอำเภอเดชอุดม
14 สมาคมรวมใจเพื่อคนพิการเมืองดอกบัว
15 มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี     (อสป.)
16 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ
17 สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ
18 สมาคมฟื้นฟูอาชีพคนพิการอำเภอศรีเมืองใหม่
19 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการอำเภอม่วงสามสิบ
20 สมาคมคนตาบอดและคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
21 สมาคมคนพิการนวดแผนไทยอำเภอนาเยีย
22 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอุบลราชธานี
23 ชมรมคนพิการไทยใจอาสา
24 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอุบลราชธานี
25 สมาคมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดอุบลราชธานี
26 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานี
27 สมาคมคนพิการนครเทียนอุบลราชธานี
28 ชมรมคนพิการอำเภอสว่างวีระวงศ์
29 ชมรมคนพิการตำบลค้อทอง
30 ชมรมคนพิการตำบลสหธาตุ
31 ชมรมคนพิการตำบลโนนรัง
32 สมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองอุบล
33 สมาคมเสริมสร้างและฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ
34 สมาคมคนพิการขามใหญ่
35 สมาคมเสริมสร้างศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอุบลราชธานี
36 สมาคมรวมพลังคนพิการ
37 ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลช่องเม็ก
38 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการตาลสุม
39 ชมรมคนพิการพัฒนาสังคมตำบลเหล่างามอำเภอโพธิ์ไทร วัดป่าภูสูง 115 หมู่ 4 ต.เหล่างาม
40 ชมรมคนพิการตำบลชีทวน
41 ชมรมคนพิการตำบลนาคำใหญ่
42 ชมรมคนพิการตำบลเกษม
43 สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอพิบูลมังสาหาร
44 ชมรมคนพิการอำเภอน้ำยืน
45 ชมรมทอรักร่วมใจอำเภอสำโรง
46 ชมรมคนพิการบุณฑริก
47 ชมรมสตรีพิการจังหวัดอุบลราชธานี
48 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดอุบลราชธานี
49 ชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
50 ชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย)
51 ชมรมคนพิการตำบลโนนค้อ
52 ศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสา
53 ชมรมเสน่ห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี(อยู่ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ)
54 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดบ้านโนนมะเขือ
55 สมาคมส่งเสริมอาชีพสตรีพิการจังหวัดอุบลราชธานี (ไม่เคลื่อนไหว)
56 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
57 ชมรมสานต่อคำพ่อเพื่อผู้พิการ(สคพ.)
58 ชมรมรวมใจฟ้าใส ที่ปรึกษา  K. วัฒนา
59 กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอตาลสุม
60 ชมรมคนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลตาลสุม
61 ชมรมคนพิการในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม
62 บ้านร้อยใจเพื่อคนพิการ
63 ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี
64 ชมรมคนพิการตำบลบุ่งมะแลง
65 สมาคมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยเดชอุดม
66 ชมรมก้าววันใหม่เพื่อลูกรัก
67 ชมรมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดอุบลราชธานี