ข้อมูลผู้จดทะเบียนคนพิการ

 

ประเภทความพิการ

 รวม(คน)

ทางการมองเห็น 8,851
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 15,466
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 28,193
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5,713
ทางสติปัญหา 4,960
ทางการเรียนรู้ 149
ทางออทิสติก 176
พิการมากกว่า 1 ประเภท 2,284

รวม

65,792