ข้อมูล Social Map ของจังหวัด

ข้อมูล Social Map ของจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา
อำเภอ จำนวน/ครัวเรือน อำเภอ จำนวน/ครัวเรือน
ไม่สามารถระบุได้ 291 พิบูลมังสาหาร 823
เมืองอุบลราชธานี 826 ตาลสุม 88
 ศรีเมืองใหม่ 572 โพธิ์ไทร 68
โขงเจียม 1,604 สำโรง 176
เขื่องใน 11,022 ดอนมดแดง 249
เขมราฐ 112 สิรินธร 481
เดชอุดม 1,500 ทุ่งศรีอุดม 242
บุณฑริก 450 นาเยีย 156
 ตระการพืชผล 711 นาตาล 117
กุดข้าวปุ้น 153 เหล่าเสือโก้ก 105
ม่วงสามสิบ 1,740 สว่างวีระวงศ์ 363
วารินชำราบ 689

ข้อมูลจำนวนผู้ประสบปัญหา

จังหวัด                    จำนวนผู้ประสบปัญหา             จำนวนประชากร                   อัตราต่อพันประชากร

อุบลราชธานี                              27,209                               1,834,709                               14.83 %

 

ประเด็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (Social Map)

ลำดับที่ ประเด็นปัญหา จำนวน (ราย)
1 เร่ร่อน 62
2 กำพร้า 322
3 อยู่ในครอบครัวยากจน/บิดามารดา หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง/

แยกกันอยู่และได้รับความลำบาก

2,388
4 ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย/กำลังความสามารถและสติปัญญา 618
5 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 357
6 เสี่ยงต่อการกระทำผิด 32
7 ประพฤติตนไม่เหมาะสม 15
8 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว 1,795
9 ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 130
10 ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ 11
11 เป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่น 7
12 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และไม่พร้อมในการเลี้ยงบุตร 20
13 ถูกบังคับใช้แรงงาน 3
14 ไม่เรียนหนังสือ 120
15 ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ 14
16 ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ต่อการพักอาศัย 687
17 ถูกละเมิดทางเพศ 4
18 ม่ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง 338
19 ยากจน 13,170
20 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง 134
21 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 4
22 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 8
23 ถูกทอดทิ้ง อยู่ตามลำพัง ไม่มีผู้ดูแล และมีปัญหาในการดำรงชีวิต 211
24 ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 115
25 มีหนี้สิน และไม่มีการออม 4,446
26 ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ 145
27 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 162
28 ขาดแคลนกายอุปกรณ์ 145
29 เจ็บป่วยเรื้อรัง 1,303
30 ว่างงาน 2,529
31 ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 558
32 ขาดโอกาสทางการศึกษา 140
33 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 15,480
34 จิตเวช 118
35 ติดเชื้อเอดส์/ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ (HIV) 56
36 ไม่มีอาชีพ 1,243
37 อื่น ๆ 169

ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

จากข้อมูลประเด็นปัญหาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ โดย 3 ลำดับแรก ได้แก่

(1) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ                 จำนวน  15,480 ราย

(2) ยากจน                                                               จำนวน  13,170 ราย

(3) มีหนี้สิน และไม่มีการออม                                 จำนวน    4,446 ราย

 

 

 

ที่มา : กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี