การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

ฟอร์มโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี