ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

 ข้อมูล Social Map ของจังหวัด ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ข้อมูลจำนวนประชากรของจังหวัด ข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลจำนวนผู้พิการที่ทำบัตรคนพิการ ข้อมูลชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุ