ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

 ข้อมูล Social Map ของจังหวัด

 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 ข้อมูลจำนวนประชากรของจังหวัด

 ข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561