แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)