ทำเนียบบุคลากร

 

 

 


 นางอภิญญา  ชมภูมาศ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


นางสาวสิริลักษณ์ คุณุ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
รักษาการหัวหน้า
กลุ่มนโยบายและวิชาการ

คุณพรรณ์นิภา2
นางพรรณ์นิภา โกศลานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางจรวยพร  จิตรอารี
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คุณลักษณียา
เรือโทหญิงลักษณียา ศรีวัฒนะชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
คุณเพลินพิศ
นางสาวเพลินพิศ ศิริปักมานนท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
คุณกุญชราพร
นางกุญชราพร ภักดีกสิกร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
คุณสุนทร (2)
นายสุนทร อุทธา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
คุณจันทร์เพ็ญ
นางจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน
คุณธนวัฒน์
นายธนวัฒน์ คุณะวเสน
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

คุณเกษตรชับ
นายเกษตรชัย อู่ไม้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คุณศรีนภา
นางศรีนภา สวัสดิ์กุล
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ชำนาญงาน

คุณวิภารัตน์
นางวิภารัตน์  วังสุทธิสมศรี
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

คุณกุลธิดา
นางสาวกุลธิดา ยงเพ็ชร์
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ


นางสาวพัยคิด บัวขาว
นักพัฒนาสังคม

คุณสมศรี
นายสมศรี ภูศิริ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวเพ็ญสินี เอกศักดิ์สิริ
นักสังคมสงเคราะห์

นายเสนีย์  คุ้มพวก
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นายอัฐพล วงศ์สวัสดิ์
นักพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ

นางสุพิศ สหัสจันทร์
พี่เลี้ยง


นางสาวเพียงพิศ บัวขาว
นักพัฒนาสังคม

คุณกิติยา
นางสาวกิติยา นาสารีย์
นักพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ

คุณอมราภรณ์
นางสาวอมราภรณ์  คณิตถการ
นักพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ

คุณนพปฎล
นายนพปฏล นามด้วง
นิติกร
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ

พรรัชดา
นางสาวพรรัชดา อัมภรัตน์
พี่เลี้ยง

คุณวาสนา223
นางสาววาสนา ถนอมสัตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศศิประภา ไกยกิจ
นิติกร
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ

นางสาวขวัญกิตติ แสงชาติ
นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ
นางสาวนวลอนงค์ เกษมสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ
ว่าที่ร้อยตรีโยธิน รูปโฉม
นักพัฒนาสังคม

1458031407017
นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นิติกร

คุณอภิชาต
นายอภิชาต ถนอมสัตย์
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ
นายอธิพันธ์ ขันติจิต
นิติกร
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ

นายพิสุทธิ์ศิลป์ สินธุ์งาม
นักพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
คุณศุภาพร นางศุภาพร เคยรัมย์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คุณวิณา-Recoveredนางสาววีณา แสงทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่กองทุนคนพิการ
IMGนางสาววิภาวี วงศ์นิล
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง
ในครอบครัว
นางสาวณัฐนิช โกศลานนท์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นางสาวเพชรรัตน์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นายอุดร สารัดชู
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
นางสาว มุทิตา วงศ์ราษฎร์เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1461744333847
นางสาวอาทิตยา ปริบาล
ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงิน และบัญชี

คุณทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ นาดนอก
แม่บ้าน

คุณเสกสรรนายเสกสรร ทองคำ
พนักงานขับรถ