กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมจัด กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จำนวนรวมทั้งสิ้น 160 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี