การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี