งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครไทยที่ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ สวนเกษตรพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับนายอำเภอสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร