วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ (ชั้น G) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางนัฎญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ เกียรติบัตร ประกอบด้วยคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น จิตอาสาดีเด่น การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ อาทิ การแสดงดนตรีผู้สูงอายุ ลีลาศ รำวงมาตรฐาน ทอคล์โชว์การเตรียมความพร้อมเรื่องการออมเวทีเสวนา “การสร้างครอบครัวร่มเย็น Family comes first” และจัดนิทรรศการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายด้านผู้สูงอายุและเครือข่ายครอบครัว สินค้า OTOP การให้บริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านไอที ด้านการส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ ด้านการเก็บออม และบริการอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๗๐๐ คน จากอำเภอพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๒๕ อำเภอ