โครงสร้างหน่วยงาน

:: โครงสร้างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ::

 

:: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ::   

   • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
   • งานด้านวัฒนธรรมองค์กร
   • งานจัดทำ 5 ร. ของจังหวัด/งานจัดทำ 5 ส. สำนักงาน
   • งานมาตรการประหยัดพลังงาน

:: กลุ่มนโยบายและวิชาการ ::  

   • ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัดพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานศูนย์ข้อมูลด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯและสำนักงานฯ
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของหน่วยงาย/ระดับจังหวัด
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับความสมดุลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
   • งานศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
   • งานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • งานดูแลระบบประชุมทางไกลออนไลน์
   • การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
   • งานบูรณาการตำบลต้นแบบ
   • งานเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
   • ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   • งานโครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส
   • งานปรองดองสมานฉันท์
   • รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 2 ข้อ 2.1.1 และรวบรวมหมวดที่ 3

:: กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ::

   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง (สท. สค. และ พส.)
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
   • งานส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
   • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบในระดับจังหวัดและพื้นที่
   • วิเคราะห์ รวบรวม และจำแนกปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบวิเคราะห์ พยากรณ์การเกิดปัญหาทางสังคม
   • ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายเร่งด่วนใน 4 ประเด็นสังคม(งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC)
   • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การรณรงค์ให้มีการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   • งานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
   • งานโครงการตามพระราชดำริฯ
   • งานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
   • งานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2485
   • งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
   • งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
   • งานตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
   • งานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี
   • งานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี
   • กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   • กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
   • งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงาอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และคนไทยตำทุกข์ได้ยาก กลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น

::ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ::

  • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมจามกฎหมาย ประกอบด้วย
  • งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
  • งานให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาทางสังคมและครอบครัว และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของคนพิการ
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี