เป้าประสงค์

:: เป้าประสงค์ ::

          1.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน
2.เกิดกลไกขับเคลื่อนคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
3.ให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีการรายงานสถานการณ์ทางสังคม
4.การผนึกกำลังทางสังคมและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล