เป้าประสงค์

:: เป้าประสงค์ ::

          1.ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
3.ให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีการรายงานสถานการณ์ทางสังคม
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ