ยุทธศาสตร์

:: ยุทธศาสตร์ ::

1.การสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
2.เสริมสร้างประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพพลังภาคีเครือข่าย
3.การจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดอุบลราชธานี
4.การผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างธรรมภิบาล