ยุทธศาสตร์

:: ยุทธศาสตร์ ::

          1.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
2.การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
3.การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้