พันธกิจ

:: พันธกิจ ::

          1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมกับองค์กรเครือข่าย
3. จัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้