วิสัยทัศน์

:: วิสัยทัศน์ พมจ.อุบลราชธานี ::

          มุ่งพัฒนาสังคม เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย สู่สังคมอยู่ดีมีสุข