ค่านิยม พมจ.อบ.

ค่านิยม พมจ.อบ.

พ : พัฒนาสังคม

ม : มุ่งสู่ความสำเร็จ

จ : จริยธรรม

อ : อุทศตน

บ : บริการอย่างมืออาชีพ