Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Page 1 of 39
1 2 3 39

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       

เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ และเป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ เวลา 17.00 น. พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก จุดเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ไปจนถึง เวลา 22.00 น. สำหรับในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เวลา 10.00 น.พระเถราจารย์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่คนโท และจะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก เวลา 17.19 – 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดต่อไป

พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ

เมื่อเวลา  11.52 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้  ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ   เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี ข้าราชการ  ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ  พ่อค้า  และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี  แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ในโอกาสที่ได้ร่วมพิธีพิธีมหามงคลในครั้งนี้

จากนั้นพราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ  และตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร  เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ขึ้นรถบุษบก แห่ขบวน ไปยัง สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  เพื่อรอพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่  8 เมษายน 2562  พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป

 

การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครไทยที่ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ สวนเกษตรพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับนายอำเภอสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร

Page 1 of 39
1 2 3 39