Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Page 1 of 40
1 2 3 40

งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ รร.เนวาด้าคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสนง.พมจ.จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ..โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผวจ.อบ.เป็นประธาน ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การแสดงละครสะท้อนปัญหาภัยจากการค้ามนุษย์จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี การตอบคำถามรับรางวัล การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 18 องค์กร และการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดงานใครั้งนี้จัดงานภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ เวลา 13.00 น. จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์ ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) ตลาดสดวารินชำราบ สถานีรถไฟ และตลาดสดอุบลเจริญศรี โดยการแจกเอกสารแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ สื่อรณรงค์ต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ทีมสหวิชาชีพที่ทำงานป้องกันคุ้มครองข่วยเหลือและปราบปราม ทั้งชายและหญิง ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกำหนดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาเซปักตระกร้อ กีฬาแชร์บอลหญิง และกีฬาฟุตบอลชาย(ทีมVIP) หลังจากนั้น เวลา 19.00 น. ได้ปล่อยแถวชุดตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ สนามหน้ากองบังคับการตำรวจภููรจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบูญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยชุดตรวจปฏิบัติการภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี อาทิ ชุดตรวจปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ชุดตรวจแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน ชุดตรวจของตำรวจภูธรจังหวัด ชุดตรวจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และชุดจัดระเบียบขอทานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พม. โดยดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการจริงในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ การออกตรวจป้องปรามเจ้าของสถานประกอบกลุ่มเสี่ยงในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้การนำตรวจสถานประกอบการของ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

กิจกรรมพิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมจัด กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จำนวนรวมทั้งสิ้น 160 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระยรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง บ้านนิคมพัฒนา ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Page 1 of 40
1 2 3 40