Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Page 1 of 38
1 2 3 38

การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind ) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครไทยที่ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ สวนเกษตรพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับนายอำเภอสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิรินธร

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” และโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ”

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ”

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (นางนัฏญา จิตรเกาะ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน

 

Page 1 of 38
1 2 3 38