Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Page 1 of 4
1 2 3 4

โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง

โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง

 

ดาวน์โหลด 1) เอกสารขอความอนุเคราะห์สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์

                 2) แบบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ

(อปท. ถ่ายภาพการดำเนินการ 3 ระยะ คือ ก่อนการปรับสภาพบ้าน ระหว่างการปรับสภาพบ้าน และหลังการปรับสภาพบ้าน ขั้นตอนละ 3 รูป)

 

1. อปท. สำรวจและคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุที่จะปรับสภาพบ้าน

(ระยะเวลา 7 วัน) 

– แบบสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุในการปรับปรุงบ้านของผู้สูงอายุ

*** แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุด้วย ***

 

2. อปท. ทำประชาคม

(ระยะเวลา 7 วัน)

หนังสือให้ความยินยอมในการซ่อมแซม

*** แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของบ้านด้วย ***

– รายงานการประชาคม

 

3. อปท. ดำเนินการประมาณการ

(ระยะเวลา 10 วัน)

    3.1 ประมาณการซ่อมแซมบ้าน (นายช่างโยธาของเทศบาล/อบต. เป็นผู้ประมาณการ)

แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง

ใบสำคัญรับเงินค่าประเมินการ (แบบ 5)

หนังสือมอบอำนาจสำหรับรับเงินค่าประเมินการ

*** เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนประมาณการซ่อมแซม ได้แก่ แบบประเมินการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง,

ใบสำคัญรับเงินค่าประเมินการ (แบบ 5)(ไม่ลงวันที่), หนังสือมอบอำนาจสำหรับรับเงินค่าประมาณการ (ติดอากร

แสตมป์ 10 บาท), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

    3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้คุมงาน (เทศบาล/อบต. จัดทำคำสั่ง)

– เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง

 

4. สำรวจร้านค้าและเตรียมเอกสารจัดซื้อ

(ระยะเวลา 10 วัน)

    4.1 อปท. แจ้งรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ กับ พมจ.

เอกสารรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก่

  1. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.อุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ

  2. นักพัฒนาชุมชน ของเทศบาล/อบต. (หากไม่มี เป็นข้าราชการท้องถิ่น/นายช่างโยธา ซึ่งเป็น

    คนละคนกับเจ้าหน้าที่ที่ประเมินการค่าซ่อมแซม แทน) เป็นกรรมการ

  3. ข้าราชการของ สนง.พมจ. อุบลราชธานี ที่รับผิดชอบโครงการประจำอำเภอ เป็นกรรมการ

    4.2 อปท. จัดทำใบเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ร้านค้า) ใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ในเอกสารทุกเอกสาร ใส่รายละเอียดให้ครบ เช่น เบอร์โทรของร้านค้า, อีเมล์ของร้านค้า ฯลฯ)

เอกสารสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (เอกสารร้านค้า ส่ง 2 ชุด)

ใบเสนอราคา

เอกสารจัดซื้อพัสดุ

– ใบส่งของ (ออกโดยร้านค้า (ผู้ส่งของ-ลายเซ็นเจ้าของ, ผู้รับของ-ลายเซ็น

จนท.พมจ.))

    4.3 จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (พมจ. จัดส่งเอกสารให้ อปท.)

 

5. อปท. ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านของผู้สูงอายุ ให้กับผู้ประสานระดับอำเภอของ พมจ.

(ระยะเวลา 10 วัน)

 

6. พมจ. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

(ระยะเวลา 7 วัน)

   6.1 จัดทำเอกสารใบตรวจรับพัสดุ (พมจ. จัดส่งเอกสารให้ อปท.)

 

7. พมจ. เบิกจ่ายค่าวัสดุให้ร้านค้า

(ระยะเวลา 7 วัน)

 

8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เทศบาล/อบต. ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ

อปท. ถ่ายภาพวัสดุที่สั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ

(ระยะเวลา 2 วัน)

เอกสารรับมอบสิ่งของ

 

9. ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับสภาพบ้านให้แล้วเสร็จ โดย อปท.

(ระยะเวลา 4 วัน)

 

10. อปท. ถ่ายภาพการดำเนินการ 3 ระยะ คือ ก่อนการปรับสภาพบ้าน ระหว่างการปรับสภาพบ้าน และหลังการปรับสภาพบ้าน ขั้นตอนละ 3 รูป

 

11. รวบรวมเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการซ่อมแซม 

ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนซ่อมแซม (แบบ 5)

หนังสือมอบอำนาจสำหรับรับเงินค่าตอบแทนซ่อมแซม

*** เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนซ่อมแซม ได้แก่ ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนซ่อมแซม (แบบ 5)

(ไม่ลงวันที่), หนังสือมอบอำนาจสำหรับรับเงินค่าตอบแทนซ่อมแซม (ติดอากรแสตมป์ (10 บาท),

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

 

12. ประเมินผลโครงการซ่อมบ้าน

(ระยะเวลา 1 วัน)

แบบประเมินโครงการ

 

13. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ

(ระยะเวลา 1 วัน)

โครงการ “ยืดอก พกปิ่นโต”

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการ “ยืดอก พกปิ่นโต” ซึ่งเป็นนโยบายประหยัดของนายสฤษดิ์ วิฑูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ โดยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายใต้โครงการฯ แต่ละหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดจะสลับหน่วยงานกันเป็นเจ้าภาพ

 

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร  

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการประสานงานเครือข่าย”

ค่านิยม พมจ.อบ.

ค่านิยม พมจ.อบ.

พ : พัฒนาสังคม

ม : มุ่งสู่ความสำเร็จ

จ : จริยธรรม

อ : อุทศตน

บ : บริการอย่างมืออาชีพ

คู่มือประชาชน

Page 1 of 4
1 2 3 4